زموږ ملاتړ وکړئ

که تاسو یو کاروبار یاست، کورنۍ، ښوونځی، انفرادي، پوهنتون، ډله، کلب، یا د باور ګروپ - تاسو کولی شئ د ځوانانو لپاره توپیر ولرئ.

ځوانان په ژوند کې د غوره چانس مستحق دي. 

د تمویل کڅوړه