موږ سره اړیکه ونیسئ

لپاره عمومي پوښتنې،
مهرباني وکړئ بریښنالیک وکړئ enquiries@1625ip.co.uk

لپاره د شراکت یا تمویل راټولولو مالتړ کې دلچسپي،
مهرباني وکړئ بریښنالیک وکړئ fundraising@1625ip.co.uk

لپاره د رسنیو پوښتنې،
مهرباني وکړئ بریښنالیک وکړئ comms@1625ip.co.uk

که تاسو زموږ په استوګنځي کې اوسیږئ او اړتیا لرئ موږ ته زنګ ووهئ د ساعتونو څخه بهر, زنګ وهل 0117 927 6600