د استوګنې لګښتونه ورکړئ

  • تاسو کولی شئ د خپل مالتړ کارکونکي، یا د کرایې ټیم څخه پوښتنه وکړئ، یا زموږ د مرکزي دفتر سره اړیکه ونیسئ ترڅو ستاسو د کرایې ID شمیره ومومئ
  • مهرباني وکړئ ټول توضیحات ډک کړئ